Disclaimer

Algemeen
Assurantie Advies Jan Bultman besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voor komen.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele geleden schade die voortvloeit uit de inhoud en het gebruik van deze website. De informatie op deze internetsite is specifiek gericht op het publiek in Nederland. Wij garanderen niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van de website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. De informatie op deze website mag niet zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming worden overgedragen, openbaar gemaakt, bewerkt of verspreid worden.

Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer Assurantie Advies Jan BultmanĀ  hyperlinks naar internetsites van derden weergeeft, betekent dit niet dat Assurantie Advies Jan Bultman de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Assurantie Advies Jan Bultman aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door Assurantie Advies Jan Bultman niet geverifieerd.

Toepasselijk recht
Op deze internetsite en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Indien anderstalige versies van de disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

Wijzigingen
Assurantie Advies Jan Bultman behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.